۶ تنیسور برتر معرفی شدند

۶ تنیسور برتر معرفی شدند

جدول مقدماتی رقابت های بین المللی تنیس جوانان با معرفی نفرات راه یافته به جدول اصلی به پایان رسید.‌؛