از ناپدید شدن تا پناهندگی!

از ناپدید شدن تا پناهندگی!

رئیس فدراسیون بوکس درباره جدا شدن ملی پوش بوکس از کاروان تیم ملی در فرودگاه شهر وین گفت: از این اتفاق متاسفم و امیدوارم کهرازه تصمیم درست را بگیرد.؛