پنجاه دوچرخه ای که در کرج گم شده!

پنجاه دوچرخه ای که در کرج گم شده!

پنجاه دوچرخه ای که جهت ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و کمک به سلامت شهروندان کرجی و کاهش آلودگی توسط هیات دوچرخه سواری استان البرز خریداری می شوند در سرنوشت نا معلومی قرار دارد.؛